Uslovi poslovanja


1. Opšte odredbe
BCX je platforma za trgovanje u kojoj korisnici BCX mogu trgovati  virtuelnim valutama za konvertibilne marke i druge valute. Virtuelna valuta je digitalni internetski proizvod gdje BCX nije stranka u bilo kojoj trgovini. BCX ne prodaje ili ne kupuje virtuelnu valutu u zamjenu za bilo koju valutu, već samo izvršava i obrađuje naloge u korisničko ime.

2. Uslovi

Ovi uslovi korišćenja utvrdili su uslove pod kojima Digital Asset Management d.o.o. Banja Luka, kompanija registrovana u Banja Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i njene poslovnice (u daljem tekstu “DAM”), nudi vam mogućnost korištenja DAM web stranice na https://bcx.ba/ i pristupu BCX platformi za trgovanje. Otvaranjem naloga na BCX predstavlja prihvatanje ovih Uslova korišćenja od strane korisnika veb sajta (‘’Korisnik’’) i potvrdu Korisnika da je punoljetan i poslovno sposoban. Svaki Korisnik veb sajta koji je prihvatio Uslove korišćenja objavljene od strane veb sajta, privrednog društva Digital Asset Management d.o.o. Banja Luka dobija neisključivo, neprenosivo, ograničeno pravo korišćenja veb sajta.


3. Prava i obaveze
Ovim Uslovima poslovanja određuju se međusobna prava i obaveze strana u poslovima posredovanja u kupovini i prodaji virtuelnih valuta po nalogu Korisnika u skladu sa Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ("Službeni glasnik BiH ", br. 47/14 i 46/16), Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik RS", br. 92/06, 34/09, 8/12 - odluka US, 30/12, 59/13, 86/13 - odluka US, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22), Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH ", br. 49/06, 76/11 i 89/11) i drugim nadležnim zakonima.

DAM pruža uslugu posredovanja prilikom kupoprodaje virtuelnih valuta i izvršava transakcije u roku od 3 radna dana od prijema uplate. U slučaju da DAM nije u mogućnosti da u predviđenom roku obavi transakciju o tome će blagovremeno obavijestiti Korisnika. U slučaju da DAM nije u mogućnosti da izvrši transakciju, iznos koji je Korisnik uplatio će u potpunosti biti vraćen, u onoj valuti u kojoj je uplata i izvršena. Nakon izvršenja transakcije Posrednik će elektronski dostaviti Korisniku obavještenje sa obračunom o izvršenoj transakciji.

Posrednik je ovlašten da obračuna i naplati proviziju i druge troškove u slučaju prodajne transakcije iz iznosa dobijenog od prodaje virtuelnih valuta, odnosno u slučaju kupovnog naloga iz sredstava uplaćenih od strane klijenta u svrhu kupovine virtuelnih valuta.

Pojedini dijelovi ovog vebsajta, kao što je deo koji se odnosi na kupovinu i prodaju virtuelnih valuta, zahtijevaju da se Korisnik registruje. Ukoliko se traži registracija, Korisnik je saglasan da pruži tačne i potpune identifikacione i druge podatke, uključujući skenirani identifikacioni dokument, dokaz o adresi stanovanja, bankovni račun, podatke o vlasničkoj strukturi Korisnika pravnog lica i slično. Odgovornost Korisnika je da obavijesti DAM o promjenama podataka. Svaka registracija je validna samo za jednog individualnog Korisnika. Korisnik je odgovoran za sprječavanje neovlaštenog korišćenja svog naloga.

DAM zadržava pravo da jednostrano uskrati pravo korišćenja svakom Korisniku bez navođenja razloga kao i da vrši izmjene Uslova korišćenja bez prethodnog obavještavanja Korisnika. DAM zadržava pravo da provjeri da li su Bitkoin adrese korisnika povezane sa TOR marketima (crne berze na Dark Webu) i da uskrati Korisniku pravo korišćenja vebsajta ako se ispostavi da jesu. Takođe, DAM zadržava pravo da provjeri da li se Korisnik nalazi na listi osoba pod sankcijama USA, UK ili EU i da uskrati korisniku korišćenje vebsajta u slučaju da se nalazi. U slučaju suspenzije ili brisanja naloga Korisnika od strane DAM, sve prethodno započete transakcije će biti izvršene ili će iznos koji je Korisnik uplatio u potpunosti biti vraćen. Izmjene Uslova korišćenja se objavljuju na vebsajtu i stupaju na snagu odmah po objavljivanju. Korisnik se obavezuje da neće koristiti veb sajt za protivzakonite aktivnosti.

4. Ograničenje odgovornosti

Korisnik izjavljuje da je upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti, Cjenovnikom Posrednika, propisima koji uređuju pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, te sa činjenicom da je izvršavanje transakcije povezano sa rizikom i da je spreman preuzeti rizike moguće zloupotrebe od strane trećih lica.

DAM ne snosi odgovornost za eventualni gubitak virtuelne valute koji je posledica lošeg sistema zaštite na samom sajtu određene virtuelne valute, nepažnje Korisnika ili virusa. Korisnik preuzima potpunu odgovornost za sigurnost svog računa u bilo kojoj virtuelnoj valuti.

Štedni novčanici nisu u vlasništu i pod kontrolom DAM-a već našeg partnera, pa uzimajuću u obzir tu činjenicu DAM ne snosi nikakvu odgovornost za eventualni gubitak virtuelnih valuta sa štednog novčanika korisnika.

Svu štetu i evenutalne gubitke koje bi nastali na štednom novčaniku u potpunosti snosi sam korisnik.

Sve transakcije su nepovratne. Nakon što je transakcija izvršena, DAM ne snosi nikakvu odgovornost za bilo šta što se kasnije dogodi.

DAM ne snosi odgovornost za eventualne greške prilikom transakcije koje su prouzrokovane time što je od strane Korisnika dostavljen pogrešan broj računa.

Ulaganje u Bitcoin ili sličnu virtuelnu imovinu predstavlja visok rizik investiranja i može izazvati finansijske gubitke. Svako ko se upušta u ove ili bilo koje druge aktivnosti u vezi s virtuelnim imovinom čini to na vlastitu odgovornost i samostalno snosi finansijske rizike koji proističu iz tih aktivnosti.

Takođe, DAM nije odgovoran za legalnost, pravilno funkcionisanje ili tačnost sadržaja veb sajta.

Korisnik oslobađa DAM od odgovornosti za svu štetu nastalu korišćenjem ili zbog nemogućnosti korišćenja vebsajta. U svakom slučaju maksimalni obim štete za koju DAM može biti odgovoran je do visine osnovnog kapitala društva.

5. Rizici obavljanja transakcija s virtuelnim valutama
DAM OBAVJEŠTAVA KORISNIKE O RIZICIMA OBAVLJANJA TRANSAKCIJA S VIRTUELNIM VALUTAMA, A NAROČITO DA:

- ULAGANJE U BILO KOJU VIRTUELNU VALUTU PREDSTAVLJA RIZIK I MOŽE IZAZVATI FINANSIJSKE GUBITKE U VIDU DJELIMIČNOG ILI POTPUNOG GUBITKA NOVČANIH SREDSTAVA, ODNOSNO DRUGE IMOVINE;
- SVAKO KO SE UPUŠTA U OVE ILI BILO KOJE DRUGE AKTIVNOSTI U VEZI SA VIRTUELNIM VALUTAMA, ČINI TO NA SOPSTVENU ODGOVORNOST I SAMOSTALNO SNOSI FINANSIJSKE RIZIKE KOJI PROISTIČU IZ TIH AKTIVNOSTI;
- SE NA TRANSAKCIJE U VEZI SA VIRTUELNIM VALUTAMA NE PRIMJENJUJU PROPISI KOJIMA SE UREĐUJE OSIGURANJE DEPOZITA ILI ZAŠTITA INVESTITORA, KAO NI PROPISI KOJIMA SE UREĐUJE ZAŠTITA KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA.

6. Intelektualna svojina
DDAM ima sva isključiva prava intelektualne svojine na veb sajtu i pripadajućoj bazi podataka. Svako neovlašteno korišćenje veb sajta uključujući kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog elementa veb sajta biće sankcionisano krivičnim i prekršajnim prijavama po hitnom postupku.

Pečat ‘’DAM’’ je intelektualna svojina DAM-a i svako neovlašteno korišćenje je strogo zabranjeno.

7. Zaštita podataka

DAM obrađuje podatke o Korisnicima sakupljene tokom procesa registracije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH ", br. 49/06, 76/11 i 89/11). Podaci o Korisnicima se koriste isključivo u svrhu posredovanja prilikom kupoprodaje virtuelne imovine uključujući i Bitcoin i slične virtuelne valute. Korišćenje veb sajta i registracija predstavlja davanje pristanka za obradu podataka o Korisniku u skladu sa Politikom privatnosti koja je sastavni deo ovih Uslova korišćenja.

8. Oglašavanje

Web sajt može sadržavati reklame trećih lica. Oglašivači su odgovorni za materijal objavljen na veb sajtu. DAM neće biti odgovoran za nezakonitosti, greške ili nepreciznost oglašivača kao ni za kvalitet reklamirane robe ili usluga.

9. Završne odredbe
 

Djelimična ili potpuna neprimjenljivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u cjelini.

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju cjelokupan sporazum DAM-a i Korisnika i zamjenjuju sve njihove prethodne sporazume koji se odnose na predmet ovih Uslova korišćenja.

Za rješavanje eventualnih sporova koji mogu nastati u vezi sa Uslovima korišćenja, strane će pokušati riješiti sporazumno, a u suprotnom priznaju nadležnost nadležnog suda u Banjoj Luci uz primjenu prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
 

Banja Luka, 26.01.2023. god., Verzija 1.4
Image

Zakažite konsultacije