Politika privatnosti


1. Podaci o kontroloru
Digital Asset Management d.o.o. Banja Luka (“Posrednik”), Kralja Alfonsa XIII br. 26, 78000 Banja Luka, matični broj: 11168850, JIB: 4404319930009, prikuplja i obrađuje podatke o registrovanim korisnicima veb-sajta u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06, 76/11 i 89/11), Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik RS", br. 92/06, 34/09, 8/12 - odluka US, 30/12, 59/13, 86/13 - odluka US, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22) i Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti („Službeni glasnik BiH“, br. 47/14 i 46/16). Broj telefona: +387 51 229 406, email: info@bcx.ba.

2. Koje vrste ličnih podataka prikupljamo i koristimo
U okviru obavljanja svoje djelatnosti, posrednik prikuplja i obrađuje lične podatke za pravna i fizička lica. Za pravna lica obrađuje: naziv, sjedište i matični broj pravnog lica, ime i prezime, adresa prebivališta, datum i mjesto rođenja, JMBG ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica. Za fizička lica obrađuje: ime i prezime, adresa prebivališta, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, JMBG, broj identifikacionog dokumenta, naziv organa koji je izdao identifikacioni dokument, broj telefona, e-mail adresa, broj transkacionog računa i naziv banke, kao i druge podatke koji se odnose na Klijenta i koji mogu biti relevatni za poslovni odnos koji se želi uspostaviti.

3. Svrha obrade ličnih podataka
Posrednik obrađuje prikupljene lične podatke svojih klijenata isključivo u svrhu posredovanja prilikom kupoprodaje virtuelnih valuta, marketinškog i drugog informisanja registrovanih korisnika.

4. Davanje saglasnosti za obradu podataka o ličnosti
Nosilac podataka na vlastiti zahtjev pristupa registraciji kako bi se ispunile obaveze u pogledu posredništva u kupovini i prodaji digitalne imovine (član 6 stav 1 tačka b) Zakona o zaštiti ličnih podataka).

Korišćenje vebsajta i registracija korisnika preko vebsajta predstavlja dobrovoljno davanje saglasnosti za obradu ličnih podataka registrovanog korisnika.

Korisnik je izričito saglasan i ovlašćuje Posrednika da može prikupljati, pohranjivati, ažurirati, provjeravati i obrađivati njegove lične podatke, lične podatke njegovih ovlaštenih lica i drugih povezanih lica (na osnovu njihove saglasnosti), kao i sve druge informacije koje su potrebne u svrhu ispunjenja poslovnih odnosa.

Podaci o nosiocima podataka su poslovna tajna Posrednika, a informacije o klijentima su povjerljive informacije. Zaposleni u Digital Asset Management d.o.o. Banja Luka pristupaju ličnim podacima u skladu s njihovim ovlaštenjima i dodijeljenim pravima za pristup podacima. Posrednik može otkrivati lične podatke trećim stranama ako je takva obaveza na prenos i/ili otkrivanje podatka nametnuta pozitivnim pravnim propisom (npr. krivično zakonodavstvo, propisi o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, regulatorna tijela, i sl).

5. Organizacione i tehničke mјere zaštite ličnih podataka
Svi podaci o registrovanim korisnicima se strogo čuvaju uz primjenu odgovarajućih organizacionih i tehničkih mjera i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Digital Asset Management d.o.o. Banja Luka i poslovni partneri odgovorni su za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Izjavom o zaštiti povjerljivih informacija koji je svaki zaposlenih potpisao.

6. Vrijeme čuvanja ličnih podataka
Lični podaci čuvaju se samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađivani. Nakon ispunjenja svrhe njihove obrade, a ukoliko ne postoji druga pravna osnova ili ako je to potrebno za ostvarivanje i izvršavanje pravnih zahtjeva, lični podaci će biti izbrisani, uništeni, blokirani ili učinjeni anonimnima.

7. Anonimni podaci
Digital Asset Management d.o.o. Banja Luka takođe prikuplja i obrađuje podatke koji nisu lične prirode (tip vašeg internet pregledača, ime vašeg internet provajdera, veb-stranice koje ste posjetili, itd.) kako bi nivo usluge bio što kvalitetniji. U te svrhe se koriste različite tehnologije kao što su npr. kolačići (cookies), Google Analytics itd., koje omogućavaju personalizaciju pruženih usluga ili obradu anonimizovanih podataka.

8. Prava lica čiji podaci se obrađuju
Podnosilac zahtjeva ima pravo da odbije dati saglasnost za obradu ličnih podataka, što će za posljedicu imati nemogućnost zasnivanja poslovnog odnosa sa Posrednikom, a u slučaju da je isti već zasnovan, može doći do prekida poslovnog odnosa. Podnosilac zahtjeva ima pravo pristupa ličnim podacima i pravo da zahtjeva ispravku ličnih podataka koji se na njega odnose

9. Iznošenje ličnih podataka iz BiH
Digital Asset Management d.o.o. Banja Luka koristi svoje servere za skladištenje podataka o ličnosti koji se nalaze u Bosni i Hercegovini i nema namjeru da iste iznosi van Bosne i Hercegovine.

Banja Luka, 26.01.2023. godine, verzija 1.2

.
Image

Zakažite konsultacije